https://aba-ind.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

فقط آفتاب بگیرید ...

سرمایه گذاری در دوران رکود با توجه به چالش های اقتصادی همواره از نگرانی های صاحبان سرمایه می باشد. آسودگی از بازگشت سرمایه ، نرخ بهره و پایداری بازار هدف پایه های برنامه ریزی هر پروژه ای را پدید می آورد.
پشتیبانی دولت در چهارچوب یک قرارداد با وزارت نیرو، با قید نرخ و رشد سالیانه آن، به مدت 20سال برای نیروگاه خورشیدی تمامی این نگرانی ها را رفع کرده و افزایش روز به روز درخواست انرژی به آن استواری خواهد بخشید.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...